TIMESHEETS(XLS)Klachtenprocedure

Vacature

KLACHTEN‌PROCEDURE 
‌beloning & pensioen

C&M Labour Supply B.V. doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij hebben een transparante procedure als het gaat om vaststellen van de inlenersbeloning.

Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstenverlening op het gebied van beloning en pensioen.

Het spreekt voor zich dat u uw klacht dan aan ons kunt doorgeven. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig.

Door middel van een juiste klachtenregistratie en afhandeling wenst C&M Labour Supply B.V. actief mee te werken aan het preventief voorkomen van klachten. Iedere klacht wordt serieus genomen. 
Wij kijken naar het volgende:
- Oorzaak : hoe is uw klacht tot stand gekomen,
- Omvang : de gradatie/omvang van uw klacht / beoordeling validiteit
- Oplossing : hoe kunnen we een gegronde klacht oplossen zodat herhaling kan worden voorkomen.
- Operationalisering : hoe voeren we de oplossing van de gegronde klacht uit

Deze procedure is voor:
- onze werknemers met betrekking tot klachten ten aanzien van verschuldigd loon of af te dragen pensioen;

- werknemers in dienst van (onder)aannemer dan wel uitlener m.b.t klachten ten aanzien van verschuldigd loon of af te dragen pensioen
Als u een klacht heeft, dan kunt u deze via email sturen naar: service@cm-laboursupply.nl

‌U dient het volgende te vermelden:
- Naam en adres van de indiener
- Datum
- Telefoonnummer en/of email adres
- Reden van de (vermeende) klacht
- Omschrijving van de (vermeende) klacht of zaken die tot de klacht hebben geleid
- Bijvoegen van documenten waaruit uw klacht blijkt (mits aanwezig)
Er wordt vervolgens gekeken of de klacht behoort bij de eigen werknemers of de werknemers in dienst van onderaannemer / uitlener:

De eigen werknemers:
Zodra wij uw email ontvangen hebben wordt uw (vermeende) klacht geregistreerd. Binnen 15 werkdagen na ontvangst wordt vastgesteld of deze klacht gegrond dan wel ongegrond is.
Indien de klacht door C&M Labour Supply B.V. gegrond wordt verklaard wordt de klacht binnen 30 werkdagen bij de inspectie instelling gemeld
Ook worden door C&M Labour Supply B.V. binnen 30 werkdagen corrigerende maatregelen getroffen

Werknemers in dienst van (onder)aannemer/ uitlener:
Zodra wij uw email ontvangen hebben wordt uw (vermeende) klacht geregistreerd en wordt aan de (onder)aannemer/uitlener gevraagd binnen 15 werkdagen na ontvangst vast te stellen of deze klacht gegrond dan wel ongegrond is. De klacht wordt binnen 30 werkdagen bij de inspectie instelling gemeld en wordt behandeld conform de klachtenprocedure van de (onder)aannemer/uitlener. C&M Labour Supply B.V. neemt maatregelen om grond van de klacht weg te nemen. Wanneer deze maatregelen om aansprakelijkheid ten aanzien van het verschuldigde loon en af te dragen pensioen te beperken er niet binnen 30 dagen toe hebben geleid dat er corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd en indien nodig met terugwerkende kracht herstelmaatregelen zijn getroffen, dient de onderneming dit schriftelijk te melden bij opdrachtgever / inlener.
C&M Labour Supply B.V. is een onderneming waar de relaties onderling informeel zijn en de contactlijnen kort. Onze interne medewerkers werken nauw samen en kunnen daardoor oplossingen op korte termijn bieden.

C&M Labour Supply B.V. hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en een prettige relatie met zowel opdrachtgever als uitzendkrachten. Persoonlijk contact vinden wij belangrijk, uitzendkrachten komen graag langs op de vestiging en er is regelmatig telefonisch contact. Door de open communicatie, de lage drempel en professionaliteit van de vestigingsmedewerkers, worden knelpunten en/of problemen, bespreekbaar gemaakt. Hierdoor kunnen wij klachten vaak voorkomen, waardoor wij de kwantiteit van het aantal klachten zeer laag weten te houden.

Wij zullen te allen tijde zorgvuldig en correct met uw gegevens & eventuele klacht omgaan.

Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het correct afhandelen van een klacht.

De klacht wordt gearchiveerd in het daarvoor bestemde dossier.

C&M Labour Supply b.v.

Torplaan 2e, 1785 BA Den Helder
‌Postbus 49. 1780 AA Den Helder‌

Tel: +31 223 66 00 52
Fax: +31 223 66 00 58

‌info@cm-laboursupply.nl
Voor vacatures in de regio Groningen kun je contact opnemen met Cees Westrik

‌M: ‌06 29 207 078


cees@cm-laboursupply.nl
Personeel